Phân tích làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ

2011.03.25.03.51.24invest Kế toán và kiểm toán Việt Nam đang đứng chứng kiến những cải cách liên tục và mạnh mẽ để phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, nếu không cập nhật thường xuyên sự thay đổi của chế độ, chính sách về kế toán,

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng cơ bản

xdcb Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách

Phân tích làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 – thuế thu nhập doanh nghiệp

taxes Nhằm tạo nên sự đơn giản hơn, dễ hiểu hơn cho những kế toán viên, cán bộ thuế khi giải quyết vấn đề liên quan này, trong giới hạn bài viết này Tác giả xin đi vào phân tích, hệ thống hoá những vấn đề cơ bản theo quy định của Chuẩn mực và Thông

Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý

174-ke-toan Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất – kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho,

Trình bày báo cáo thường niên và những điều nên hoàn thiện

Anh Nha dau tu Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư một cách đầy đủ các hoạt động trọng yếu và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và nhằm mục đích chính là dự đoán giá cổ phiếu và các yếu tố liên quan

Lợi thế thương mại – Một vài vấn đề cần nắm rõ

Theo VAS số 04 – Tài sản cố định (TSCĐ) vô hình thì lợi thế thương mại (LTTM) là “Nguồn lực vô hình doanh nghiệp (DN) có được thông qua việc sáp nhập DN có tính chất mua lại được ghi nhận là LTTM vào ngày phát sinh nghiệp vụ mua” (đoạn 08); Đồng thời,

Khởi tố vụ kế toán khai khống hơn 3.000 hóa đơn

– Nguyễn Thị Phương Thảo ghi khống hàng nghìn hóa đơn VAT cho gần 70 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng tiền thuế. Với mỗi hóa đơn, Thảo lấy tiền công 100.000 đồng. – Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị

Tạp Chí Kế Toán – Dịch Vụ Kế Toán – Kế Toán Tài Chính