Lý Thuyết Kế Toán

Phân tích làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ

2011.03.25.03.51.24invest Kế toán và kiểm toán Việt Nam đang đứng chứng kiến những cải cách liên tục và mạnh mẽ để phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, nếu không cập nhật thường xuyên sự thay đổi của chế độ, chính sách về kế toán,

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng cơ bản

xdcb Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách

Phân tích làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 – thuế thu nhập doanh nghiệp

taxes Nhằm tạo nên sự đơn giản hơn, dễ hiểu hơn cho những kế toán viên, cán bộ thuế khi giải quyết vấn đề liên quan này, trong giới hạn bài viết này Tác giả xin đi vào phân tích, hệ thống hoá những vấn đề cơ bản theo quy định của Chuẩn mực và Thông