Kế Toán Kiểm Toán

Những quy định về kiểm toán các ước tính kế toán

xu-phat-kiem-toan-nhu-phui-bui Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực

Xem xét phân tích những nguyên tắc hoạt động ảnh hưởng đến các thủ tục kiểm toán

kiem-toan-1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01) – Chuẩn mực chung quy định 07 nguyên tắc kế toán cơ bản: Cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu. Bên cạnh đó Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 (VAS 21) –