Kế Toán HCSN

Những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước

thuns Trên thế giới có nhiều mô hình tổ chức bộ máy kế toán ngân sách nhà nước khác nhau phù hợp với đặc điểm và tập quán của từng quốc gia. Vì vậy, việc tổ chức hệ thống kế toán là xác định vị trí và trách nhiệm của các đối tượng tham gia vào

Ban hành quyết định 120/2008/QĐ-BTC: Chế độ kế toán ngân sách nhà nước